زمین صنعتی

متری 21000000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۰۴:۳۲:۵۰
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۰۴:۳۱:۰۰
295
متری500000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۳:۲۹:۴۰
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۳:۲۹:۰۰
336
12میلیارد تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۴:۰۱:۰۶
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۴:۰۱:۰۰
260
توافقی تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۴:۱۴:۲۴
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۴:۱۴:۰۰
317
متری 650000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۷:۱۶:۲۸
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۷:۱۶:۰۰
399
1,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۲:۱۹:۳۷
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۲:۱۹:۰۰
215
متری 650 هزار تومان
۱۳۹۶-۰۳-۰۱ ۰۳:۲۰:۵۸
۱۳۹۷-۰۳-۳۱ ۰۳:۱۶:۰۰
279
زیرقیمت تومانقیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۰۲:۳۷:۱۹
۱۳۹۷-۰۴-۰۱ ۰۲:۳۵:۰۰
282
۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۰۲:۲۲:۱۹
۱۳۹۷-۰۵-۰۴ ۰۲:۲۲:۰۰
342
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۲۲ ۰۱:۳۰:۴۷
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ ۰۱:۳۰:۰۰
279
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۲۲ ۰۲:۱۰:۴۶
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ ۰۲:۱۰:۰۰
252
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۰۳:۳۰:۴۰
۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۳:۳۰:۰۰
277
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۰۳:۴۹:۱۵
۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۳:۴۹:۰۰
284
- تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۰ ۰۱:۳۷:۰۴
۱۳۹۷-۰۵-۲۴ ۰۱:۳۷:۰۰
228
140,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۰۱:۱۶:۳۹
۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۰۱:۱۶:۰۰
238
- تومان
۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۰۳:۵۳:۲۱
۱۳۹۷-۰۶-۰۶ ۰۳:۵۳:۰۰
222
312,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۲۳:۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۲۳:۰۰
349
55,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۱۹:۰۸
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۱۹:۰۰
161
4,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۳۵:۰۳
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۳۵:۰۰
135
240,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۳۸:۳۷
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۳۸:۰۰
155