زمین صنعتی

متری500000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۳:۲۹:۴۰
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۳:۲۹:۰۰
506
12میلیارد تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۴:۰۱:۰۶
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۴:۰۱:۰۰
401
توافقی تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۴:۱۴:۲۴
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۴:۱۴:۰۰
466
متری 650000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۰۷:۱۶:۲۸
۱۳۹۷-۰۴-۰۷ ۰۷:۱۶:۰۰
595
1,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۲:۱۹:۳۷
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۲:۱۹:۰۰
336
۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۰۲:۲۲:۱۹
۱۳۹۷-۰۵-۰۴ ۰۲:۲۲:۰۰
497
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۲۲ ۰۱:۳۰:۴۷
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ ۰۱:۳۰:۰۰
418
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۲۲ ۰۲:۱۰:۴۶
۱۳۹۷-۰۵-۰۵ ۰۲:۱۰:۰۰
392
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۰۳:۳۰:۴۰
۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۳:۳۰:۰۰
419
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۰۳:۴۹:۱۵
۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۳:۴۹:۰۰
420
- تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۰ ۰۱:۳۷:۰۴
۱۳۹۷-۰۵-۲۴ ۰۱:۳۷:۰۰
344
140,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۰۱:۱۶:۳۹
۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۰۱:۱۶:۰۰
347
- تومان
۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۰۳:۵۳:۲۱
۱۳۹۷-۰۶-۰۶ ۰۳:۵۳:۰۰
347
312,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۲۳:۰۲
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۲۳:۰۰
510
55,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۱۹:۰۸
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۱۹:۰۰
279
4,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۳۵:۰۳
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۳۵:۰۰
251
240,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۳۸:۳۷
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۳۸:۰۰
273
9,225,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۴۴:۴۲
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۴۴:۰۰
188
- تومان
۱۳۹۶-۰۶-۲۰ ۰۲:۰۱:۳۶
۱۳۹۹-۰۷-۲۰ ۰۳:۰۱:۰۰
319