كارخانه

5,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۰۴:۳۰:۵۶
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۴:۲۵:۰۰
486
2,200,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۴:۴۲:۱۸
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۴:۳۸:۰۰
521
7,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۴:۴۶:۲۶
۱۳۹۷-۰۴-۳۰ ۰۴:۴۳:۰۰
450
30,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۴:۴۹:۰۱
۱۳۹۷-۰۴-۳۰ ۰۴:۴۶:۰۰
445
2,700,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۵:۵۶:۲۱
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۰۵:۵۶:۰۰
702
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۱۱:۵۲:۳۹
۱۳۹۸-۰۴-۰۷ ۱۱:۵۲:۰۰
571
10,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۵ ۰۱:۵۳:۴۶
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۰۱:۵۳:۰۰
553
3,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۲:۰۸:۰۸
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۲:۰۸:۰۰
616
3,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۲:۴۹:۳۹
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۲:۴۹:۰۰
583
3,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۳:۳۹:۴۴
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۳:۳۹:۰۰
760
11,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۳:۱۶:۵۹
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۳:۱۶:۰۰
661
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۳:۴۴:۳۳
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۳:۴۴:۰۰
587
8,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۳:۵۵:۰۱
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۳:۵۵:۰۰
603
250,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۴:۳۵:۵۲
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۴:۳۵:۰۰
424
11,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۶:۲۹:۵۸
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۶:۲۹:۰۰
373
6,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۱:۳۹:۵۲
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۱:۳۹:۰۰
548
8,200,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۲:۰۱:۰۱
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۲:۰۱:۰۰
459
34,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۲:۰۸:۳۳
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۲:۰۸:۰۰
458
1,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۳-۰۹ ۰۲:۱۲:۲۶
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۰۲:۱۲:۰۰
366
8,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۳-۰۹ ۰۲:۴۴:۴۴
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۰۲:۴۴:۰۰
374

آگهی های مرتبط

کارخانه شوینده
فروشی
شهرک صنعتی اشتهارد
2,700,000,000 تومان
کارخانه بسته بندی حبوبات
فروشی
شهرک صنعتی اشتهارد
کارخانه
معاوضه
تهران
5,500,000,000 تومان