كارخانه

5,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۰ ۰۴:۳۰:۵۶
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۴:۲۵:۰۰
329
2,200,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۴:۴۲:۱۸
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۰۴:۳۸:۰۰
326
7,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۴:۴۶:۲۶
۱۳۹۷-۰۴-۳۰ ۰۴:۴۳:۰۰
297
30,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۴:۴۹:۰۱
۱۳۹۷-۰۴-۳۰ ۰۴:۴۶:۰۰
272
2,700,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۳ ۰۵:۵۶:۲۱
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۰۵:۵۶:۰۰
453
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۲-۲۴ ۱۱:۵۲:۳۹
۱۳۹۸-۰۴-۰۷ ۱۱:۵۲:۰۰
345
10,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۵ ۰۱:۵۳:۴۶
۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۰۱:۵۳:۰۰
365
8,000,000,000 تومانقیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۲-۲۵ ۰۲:۰۱:۵۷
۱۳۹۷-۰۳-۳۰ ۰۱:۵۸:۰۰
466
3,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۲:۰۸:۰۸
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۲:۰۸:۰۰
397
3,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۲:۴۹:۳۹
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۲:۴۹:۰۰
389
3,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۶ ۰۳:۳۹:۴۴
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۳:۳۹:۰۰
514
11,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۳:۱۶:۵۹
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۳:۱۶:۰۰
435
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۳:۴۴:۳۳
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۳:۴۴:۰۰
389
8,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۳:۵۵:۰۱
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۳:۵۵:۰۰
401
250,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۴:۳۵:۵۲
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۴:۳۵:۰۰
256
11,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۰۶:۲۹:۵۸
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۰۶:۲۹:۰۰
225
قیمت توافقی
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۱۳:۱۴:۰۶
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۳:۱۴:۰۰
285
2,600,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۷ ۱۳:۱۹:۴۶
۱۳۹۷-۰۳-۲۶ ۱۳:۱۹:۰۰
240
6,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۱:۳۹:۵۲
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۱:۳۹:۰۰
347
8,200,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۲:۰۱:۰۱
۱۳۹۷-۰۴-۱۱ ۰۲:۰۱:۰۰
305

آگهی های مرتبط

کارخانه شوینده
فروشی
شهرک صنعتی اشتهارد
2,700,000,000 تومان
کارخانه بسته بندی حبوبات
فروشی
شهرک صنعتی اشتهارد
کارخانه
معاوضه
تهران
5,500,000,000 تومان