مرغداری

- تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۰ ۰۱:۴۱:۵۲
۱۳۹۷-۰۵-۲۴ ۰۱:۴۱:۰۰
370
- تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۰۱:۲۳:۰۴
۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۰۱:۲۳:۰۰
430
1,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۰۴:۴۱:۲۹
۱۳۹۷-۰۶-۲۱ ۰۴:۴۱:۰۰
458
750,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۰۳:۱۶:۵۵
۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۰۳:۱۶:۰۰
422
1,400,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۰۳:۱۹:۰۳
۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۰۳:۱۹:۰۰
437
2,200,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۰۶:۳۱
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۰۶:۰۰
458
4,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۱۲:۲۵
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۱۲:۰۰
464
2,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۱۶:۵۱
۱۳۹۹-۰۶-۳۱ ۰۴:۱۶:۰۰
478
2,800,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۱۹:۰۹
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۱۹:۰۰
410
3,700,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۲۱:۲۱
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۲۱:۰۰
529