مرغداری

- تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۰ ۰۱:۴۱:۵۲
۱۳۹۷-۰۵-۲۴ ۰۱:۴۱:۰۰
214
- تومان
۱۳۹۶-۰۴-۱۳ ۰۱:۲۳:۰۴
۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۰۱:۲۳:۰۰
278
1,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۰۴:۴۱:۲۹
۱۳۹۷-۰۶-۲۱ ۰۴:۴۱:۰۰
295
750,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۰۳:۱۶:۵۵
۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۰۳:۱۶:۰۰
275
1,400,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۰۳:۱۹:۰۳
۱۳۹۸-۰۶-۲۹ ۰۳:۱۹:۰۰
285
2,200,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۰۶:۳۱
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۰۶:۰۰
290
4,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۱۲:۲۵
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۱۲:۰۰
306
2,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۱۶:۵۱
۱۳۹۹-۰۶-۳۱ ۰۴:۱۶:۰۰
318
2,800,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۱۹:۰۹
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۱۹:۰۰
272
3,700,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۶ ۰۳:۲۱:۲۱
۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۳:۲۱:۰۰
354