زمین کشاورزی

2 میلیارد تومان
۱۳۹۶-۰۲-۳۱ ۰۴:۱۸:۲۵
۱۳۹۷-۰۳-۳۰ ۰۴:۰۸:۰۰
239
متری 60 هزار تومان
۱۳۹۶-۰۳-۰۳ ۰۳:۰۹:۳۵
۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۰۴:۰۰
211
متری 120 هزار تومان
۱۳۹۶-۰۳-۰۳ ۰۳:۱۵:۰۵
۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۳:۱۱:۰۰
260
- تومان
۱۳۹۶-۰۳-۳۰ ۰۳:۵۶:۲۵
۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۰۳:۵۶:۰۰
272
4,500,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۰۴:۰۰:۱۲
۱۳۹۷-۰۶-۰۶ ۰۴:۰۰:۰۰
227
10,000,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۰۴:۱۹:۱۹
۱۳۹۷-۰۶-۲۱ ۰۴:۱۹:۰۰
283
2,400,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۵-۱۵ ۰۳:۱۱:۳۴
۱۳۹۷-۰۶-۲۹ ۰۳:۱۱:۰۰
217
80,000,000 تومان
۱۳۹۶-۰۶-۱۳ ۰۳:۳۶:۵۳
۱۳۹۹-۰۷-۱۳ ۰۴:۳۶:۰۰
107