جستجو

slaughterhouse 
توضیحاتزمین با مجوز کشتارگاه صنعتی در اتوبان ساوه-سلفچگان
نوع معامله : خرید و فروش